كادر فنی منتظر خريدهاي استقالل

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

ليســت خروجي اســتقالل توسط سرمربي اين تيم هنوز اعالم نشده است، شــايد هم بزرگترين دليــل منصوريان براي اعالم نكردن اين فهرست مشخص نشــدن تكليف فهرســت وروديهاي باشگاه اســت. استقالل تنها بيت سعيد را توانســته از بازيكنان ليگ برتر جذب كند و فعال بــراي جذب بازيكنان ديگر ناكام بوده اســت. به نظر ميرســد در چنين شــرايطي اگر فهرست خروجي اين باشگاه اعالم شود در ادامه اين تيم به مشــكل بخورد. پيش از اين نامهايي مثــل پادوانــي، يعقوب كريمــي، وريا غفوري و مگويان به گوش ميرسيد كه در فهرست خروجي استقالل هستند اما اين خبر هيچ گاه توســط منصوريان و مسووالن باشــگاه تاييد نشد. استقالل بــراي برطرف كــردن نيازهــاي فعلي خود نياز به جذب چنــد بازيكن دارد. پژمان منتظري، ســجاد شــهباززاده، راميــن رضاييان و چنــد بازيكن ديگر بازيكناني هستند كه مدنظر منصوريان بوده و باشگاه استقالل در حال مذاكره با آنها است اما هيچ كدام از اين گزينهها هنوز با اســتقالل به توافق نرسيدهاند و اين امكان وجود دارد كه اســتقالل در جذب آنها دچار مشكل شود. شايد هم به همين دليل است كه منصوريان اين روزها عصبي اســت و دلش نميخواهد پاسخ خبرنگاران را بدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.