دليل مخالفت افتخاري

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

گفته ميشــود دليل مخالفت افتخاري با تمديد قرارداد كاوه رضايــي مطالبه تمام حقوق فصل قبل و دريافت04 درصد از مبلغ فصل آتي اســت. بدون شك اگر مديرعامل باشگاه استقالل به حفظ حقوق بازيكنان واقف باشد به اين نتيجه ميرسد كه نه فقط كاوه رضايي بلكه همه بازيكنان حق دارند تا ريال آخر مطالبات خود را از باشــگاه طلب كنند اما رويه مديرعامل استقالل در مواجهه با كاوه رضايي نشان ميدهد كه انگار او تمايلي به پرداخت اين مبالغ ندارد و نظرش كاهش قرارداد كاوه رضايي و حتي پرداخت نكردن بخشــي از مطالبات فصل پيش است. شــايد اگر افتخاري حاضر به عقد قرارداد يك ميليارد و 300 ميليوني با بيت سعيد نميشد ميتوانستيم امروز ادعا كنيم او پاي اصولي كه دارد ايستاده اما استقالل قدم اول در نقل و انتقاالت فصل هفدهم را با ريخت و پاش بسياري برداشته و به بازيكني كه فصل قبل 500 ميليون دريافتي داشته يك ميليارد و 300 ميليون تومان پرداخته است. بيشبهه وقتي رضايي چنين رفتاري را ميبيند به خود حق ميدهد كه با تيمهاي ديگر وارد مذاكره شود و استقالل را در اولويت قرار ندهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.