شايد منصوريان بتواند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مسووالن باشگاه استقالل بايد جدايي رضايي را كامال جدي بگيرند. اين بازيكن از ذوبآهن 2 ميليارد تومان پيشــنهاد دارد و بعيد نيســت كه در روزهاي پاياني نقل و انتقاالت به تيم سابق بازگردد. باشگاه استقالل هم كه پس از جذب بيت ســعيد در صدد عقد قرارداد با شــهباززاده است. تصور كنيد كه در اين شرايط كاوه رضايي هم در اســتقالل بماند. آنگاه 3 مهاجم كه مدعي حضور در تركيب اصلي هســتند كنار هم قرار ميگيرند كه كار را براي انتخاب نفرات اصلي دشوار كرده و در درازت مدت به استقالل لطمه وارد ميكند. در اين شرايط بهتر است منصوريان خودش از باشــگاه بخواهد كه روند مذاكره با مهاجمان جديد را تا مشخص شدن وضعيت كاوه رضايي متوقف كنند. گفته ميشــود رابطه منصوريان با بازيكنان استقالل صميميتر از مسووالن باشگاه است كه در اين شــرايط اگر منصوريان خودش صحبتهايي به صورت خصوصي با كاوه داشــته باشد شايد بتواند در نهايت او را راضي به ماندن در استقالل كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.