برزاي از استقالل جدا ميشود

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

با توجه به بازيكناني كه استقالل تــا بدين جاي كار جذب كرده اســت، هافبــك جوان آبيها بــه زودي از اين تيم جدا خواهد شد. با جذب احتمالي سجاد شــهباززاده و حضور بيت سعيد، علي قرباني و احتمــاال كاوه رضايي به نظر ميرســد عليرضا منصوريان ديگر نيازي به بهنام برزاي نخواهد داشت و اين بازيكن به زودي از جمع آبيها جدا خواهد شــد. برزاي دو فصل و نيم در استقالل حضور داشت و فصل گذشته گلهاي حساســي هم براي تيمش به ثمر برساند اما ظاهرا عليرضا منصوريان ديگر تمايلي بــه ادامه حضور او ندارد، بازيكني كه با گلي كه به ســپاهان در هفتــه پانزدهم ليگ برتــر زد عليرضا منصوريان را در ســمت خود ابقا كرد. بــرزاي در اين مدت ســكوت كرده و حاضر به گفتوگو با رســانهها نشــده اســت و فعال صحبتي در مورد مقصد بعدي او به گوش نرسيده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.