پول مانعي براي استقاللي شدن منتظري

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مدافــع تيم ملــي براي بازگشــت مجدد به اســتقالل با مانعي مواجه است كه طبيعتا مسووالن باشــگاه بايد آن را برطرف كننــد. توافق فنــي بين پژمان منتظري با اســتقالل صورت گرفته است اما با توجه به مبلغي كه اســتقالل براي بيت ســعيد پرداخت كرد ممكن است با منتظري به مشــكالتي برخورد كند چرا كه پرداختي به بيت سعيد سقف پرداخت اســتقالل را براي بازيكناني كه مليپوش هم هســتند باالتر برد. مشكل دوم بحث كاپيتاني اســت كه با وجود منتظري در اســتقالل ممكن اســت بازوبند از دست رحمتي باز شــده و بر بــازوي منتظري بســته شــود؛ كســي كه هم قديميتر اســت و هم مليپوش البته در اين زمينه منصوريان بايد حرف آخر را بزند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.