دستياران آقای سرمربی تغيير ميكند؟

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

فصل پيش كه استقالل شروع خوبي نداشت خيليها گفتند دليل آن نيمكت ضعيف اســتقالل اســت و از منصوريان خواســتند كه دســتياران خود را تغيير دهــد اما بعد ازكلي بــرو و بيا در نهايت در جلســهاي تصميم گرفتند كه بهتاش فريبا را بهعنــوان مديرفني اضافه كنند. البته حضور فريبا هم بي اثر نبود حداقل حاشيههاي تيم جمع شد اما براي فصل بعدي باز هــم خبر تغييــر كادرفني به گوش ميرســد و حتي گفته شــده كه پيروز قربانــي به كادر اســتقالل اضافه ميشود بايد ديد در ادامه چه خواهد شد و آيا قرباني به استقالل ميآيد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.