نفت‌در‌جدال‌با‌دايي‌و‌فدراسيون

به جمعبندی نرسيدن فدراسيون فوتبال، تصميمهاي بي سابقه اداره ماليات و باالخره ادامه جدال علي دايي با نفت تهران دست به دست هم داده تا مشكالت نفتيها پيچيدهتر از هر كالف سردرگمي شود. به خاطر همين شرايط خاص است كه نفت، تنها تيمي است كه هنوز سرمربياش را نشناخته

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - بهناز میر مطهریان ‪Behnaz Mirmotahharian‬

حاصــل قهرماني بــراي نفــت تهران، نه جشــن شــادي چند هفتهاي بــود و نه پاداشهاي چند صد ميليوني. حاصل، هجوم تيمهايي بود كه به بهانه مشــكالت مالكيت اين باشگاه، براي گرفتن جايگاه نفت پا پيش ميگذاشــتند. به همين خاطر بود كه خيلي زود بحــث انتقال امتياز نفــت به صبا مطرح شــد و صباييها كه به ليگ يك سقوط كرده بودنــد، اميدوار به خريــد امتياز ليگ برتري نفت بودند. از ســوي ديگر هم ذوبيها بودند كه بدشــان نميآمد با انتقــال امتياز نفت، ســهميه آسيايي را مال خود كنند. جو ايجاد شده ناشي از همين كشمكشها بود كه خواه ناخواه فشــارهايي از سوي فدراسيون فوتبال و ســازمان ليگ را براي نفــت تهران در پي داشــت. حاال چاره كار پيش از هرچيز تعيين تكليف مالكيت باشگاه بود كه در دستور كار مســووالن باشــگاه قرارگرفت و بعد از چند جلسه به سرانجام رسيد.

اين اما پايان مشــكالت نفت نبود چون اداره دارايي در اقدام بي سابقه اي، نامهاي را به اداره ورزش و جوانان اســتان تهران ارسال و پروانه فعاليت باشــگاه نفت تهران را باطل ميكنــد. دليلش هم بدهي 6 ميليارد و 400 ميليوني اين باشــگاه بــه اداره ماليات عنوان ميشــود. آن هم در حالي كه در همين زمان يا دورههاي گذشته باشگاههاي ديگري چون پرســپوليس و استقالل بدهيهايي به مراتب ســنگينتر از اين به اداره ماليات داشتهاند و پروانه شــان باطل نشده است. همين موضوع باعث شــد كه مأموريت بعــدي نفتيها آغاز اقداماتي براي تمديد پروانه فعاليت باشــگاه نفت باشد.

مشكل بعدي اما اين است كه نفتيها در گيرو دار اين مشكالت، شاهد جدايي بازيكنان خود و پيوستن آنها به تيمهاي ديگر هستند. آن هم با اين اســتدالل كه باشــگاه كمتر از 50 درصــد از مبلغ قرارداد ايــن بازيكنان را پرداخت كرده است. علياري، اسدي و دانشگر را علي دايي با خود به ســايپا برده و توحيد غالمي به سپيدرود پيوســته. جالبتر اينكه اســتقالل خوزســتاني كه خود بابت جدايي بازيكنانش به همين دليل مشابه از آن شاكي اســت، در همين شــرايط عباس بوعذار را از نفت گرفته و با او قرارداد بسته است.

از طرف ديگر باشــگاه نفت اعالم كرده كه حســاب بانكي اين بازيكنان از سوي اداره ماليات مسدود شده و باشگاه نتوانسته مبالغ مورد نظر را به حســاب آنها واريز كند. ضمن اينكه يكي از اين بازيكنان هم شماره حساب اشتباه را به باشگاه داده بوده. به همين خاطر مسووالن باشــگاه نفت، مدارك الزم در اين رابطــه به همراه بندي كه ايــن بازيكنان در قرارداد خود داشــته و مانع از جدايي شــان ميشــده را آماده كردهاند تا به كميته تعيين وضعيت فدراســيون فوتبال ارائــه دهند. به اميــد اينكه بتوانند ايــن بازيكنان را به نفت بازگردانند.

مشــكل اصلــي امــا از جايي شــروع ميشود كه حتي خود فدراسيون فوتبال هم موضع مشــخصي درباره بازيكناني طلبكار و باشــگاههاي بدهكار ندارد. از يك سو سعيد فتاحي، رييس ســازمان ليگ در مصاحبه با يكــي از خبرگزاريها اعالم ميكند كه قانون درباره مجوز فسخ يكطرفه قرارداد بازيكناني كه كمتر از 50 درصد از مبلغ قرارداد خود را دريافت كرده اند، تعليق شــده است. از طرف ديگر وثــوق احمدي، رييــس كميته تعيين وضعيت بازيكنان و مربيان فدراسيون فوتبال در مصاحبه با خبرگزاري ديگري تأكيد دارد كه اين قانون تعليق نشده.

در واقــع حتي خود فدراســيون هم در اين رابطه هنوز به جمع بندي نهايي نرسيده و هميــن موضوع كار رســيدگي بــه پرونده نفــت را پيچيدهتر ميكند. چــرا كه اگر اين بازيكنان به اجبار بخواهند به نفت بازگردند، شــايد آنطور كه بايد و شــايد براي اين تيم بازدهي الزم را نداشــته باشند. از طرفي هم اگر نفت به راحتي اجازه جدايي شان را بدهد، چطور ميتواند جاي خالي شــان را پر كند و با ناهماهنگيهــاي بجا مانده از اين تغييرات وسيع چه ميتواند بكند؟

مشكل بعدي اما اين است كه نفتيها در گيرو دار اين مشكالت، شاهد جدايي بازيكنان خود و پيوستن آنها به تيمهاي ديگر هستند. آن هم با اين استدالل كه باشگاه كمتر از 50 درصد از مبلغ قرارداد اين بازيكنان را پرداخت كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.