نيمكتهاي بالتكليف

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

فصل جديد مسابقات ليگ يك از نيمه دوم مرداد يعني كمتر از دو ماه ديگر آغاز ميشــود و اين در حالي اســت كه ۸ تيم حاضر در مسابقات ليگ يك فصل 96-97 هنوز ســرمربيان خود را جهت حضور در مســابقات ليگ دسته اول نميشناســند. تيم فوتبال آلومينيوم اراك پس از پايان مسابقات ليگ نه تنها وارد فاز بالتكليفي در حوزه تعيين سرمربي شد بلكه اين روزها خبرهاي ضد و نقيضي از ادامه تيمداري مجموعه ايرالكو در فصل پيش رو به گوش ميرسد. باشگاه تازه تاسيس كرجي پس از دو سال تيمداري در رشته فوتبال ديگر قصد تيمداري ندارد.

يحيي گل محمدي سرمربي فصل گذشته اكسين نيز از اين تيم جدا شده و فصل آينده در ليگ برتر و تيم تراكتورسازي به كار مربيگري خواهد پرداخت. ايــن تيم جنوبي نيز تقريبا در حالت بالتكليفي به ســر ميبــرد با اين تفاوت كــه به احتمال فراوان فصل آينده شــاهد تيمداري ايرانجوان در ليگ دســته اول خواهيم بود. در شــرايط كنوني مديران ايرانجــوان به دنبال انتقال امتياز باشگاه هستند و پس از طي اين روند بايد منتظر انتخاب ســرمربي جديد ايرانجوان باشــيم. تيم شــمالي پس از قطع همكاري با نادر دست نشان ســراغ فرهاد پورغالمي رفته تا بــا وي به توافق برســد البته مديران خونه به خونه پورغالمي را يكي از چنــد گزينه خود معرفي كردهاند اين در حالي است كه از مجتبي حسيني سرمربي فصل گذشته ذوبآهن نيز بهعنوان يكي از گزينههاي مديران خونه به خونه نام برده ميشود. تيم ريشه دار تهراني پس از ماندگاري در ليگ دســته اول اين روزها با مديرعاملي رشيدي به دنبال انتخاب ســرمربي براي حضور در مســابقات ليگ دسته اول فصل پيش رو اســت. از استحقاري و ســعيد رمضاني بهعنوان گزينههاي سرمربيگري راهآهن نام برده ميشود. البته بايد ديد دادستاني در مورد موضوع مالكيت باشــگاه چه تصميمي خواهد گرفت. تيم فوتبال صبا پس از سقوط از ليگ برتر در شرايط نابســاماني به سر ميبرد. به نظر نميرسد كه مرفاوي در قم ماندگار شــود و تا اين لحظه خبري از گزينههاي سرمربيگري صبا منتشر نشــده است. البته مديران اين باشگاه سابقا ليگ برتري اين روزها بيشتر پيگير شكايتشان در كميته اخالق فدراســيون فوتبال هستند تا شايد بتوانند از اين طريق در ليگ برتر ماندگار شوند. پيرامون سرمربي فجرسپاسي در فصل پيش رو مســابقات ليگ دســته اول خبرهاي ضد و نقيضي منتشر شده است. فالح سرپرست باشگاه فجرسپاسي پيرواني سرمربي فصل گذشته را يكي از گزينهها معرفي كرده و همچنين بيان داشته به غير از پيرواني با دو گزينه خوب داخلي نيز مذاكراتي داشــته است. سبزهاي تبريز پس از سقوط از ليگ برتر مدتي را در بالتكليفي به ســر بردند با اين حال با اعالم رييس هيات فوتبال آذربايجان شرقي اين باشــگاه همچنان تحت پوشش مجموعه شهرداري تبريز به فعاليت خــود ادامه ميدهد. همچنين با اعالم رييس هيات فوتبال آذربايجان شــرقي سرمربي ماشينسازي نيز ظرف چند روز آينده رسما معرفي خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.