ب ‌نبست‌در‌مذاكرات‌شفيعي‌و‌تراكتورسازي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

خالد شــفيعي يكي از بازيكنان فصل قبل تراكتورســازي اســت كه قراردادش با سرخپوشــان تبريزي به اتمام رسيده و براي ليگ هفدهم بايد با او تمديد قرارداد شود.

مذاكرات تراكتورسازي و شفيعي به بنبســت رسيده و اين بازيكن هم مثــل محمد ابراهيمي طي پيامي كه در يكــي از صفحات مجــازي خود قرار داده از هواداران تراكتورســازي خداحافظــي كرده اســت. شــفيعي درحالي اقدام بــه خداحافظي كرده كه اعالم شــده بود اختالف طرفين بر ســر مبلغ قرارداد بــوده و مدافع تراكتورســازي درخواست افزايش ۲ برابري دستمزدش را نسبت به فصل قبل كرده است.

در هميــن رابطــه محمد جواد پاينــده مديــر رســانهاي باشــگاه تراكتورسازي ميگويد: «چند جلسه با شفيعي صحبت كرديم و همچنان هــم به دنبــال تمديد قــرارداد اين بازيكن هستيم. ســاير باشگاهها هم هنوز با بازيكنان خود تسويه حساب نكردند. بازيكناني مثل مهدي كياني، محمد نوري و فرزاد حاتمي با همين شرايط قراردادشان را تمديد كردند. در مورد مبلغ قرارداد شفيعي باشگاه پيشــنهاد بسيار خوبي به اين بازيكن ارائه كــرده كه بيــش از 40 درصد نســبت به فصل قبل افزايش داشته است. روال معمول در همه باشگاهها افزايش 0۲ درصدي قراردادها است. باشــگاه بــه خاطر شــرايط خاصي كــه دارد حاضر شــده حتي بيش از 40 درصد بر مبلغ قرارداد شــفيعي بيفزايد. براي اينكه اين مســاله براي هواداران شفاف باشــد و آنها بدانند كه باشــگاه صادقانه رفتار ميكند از شــفيعي ميخواهم هميــن امروز به باشگاه مراجعه كند و با همين شرايط قراردادش را تمديد كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.