ترابيان: تيم ملي با تلفيقي از بزرگساالن و اميد به عشق آباد ميرود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

رييس كميته فني فوتســال مدعي اســت در مســابقات قهرماني آســيا با رعايت سياست فدراســيون و با استفاده از بازيكنــان جــوان دركنار بــا تجربهها حضــور مييابيم. عباس ترابيــان درباره حضور در مســابقات داخل ســالن آسيا ميگويــد: «طي ســالهاي اخير در قاره آسيا فوتسال رشــد قابل توجهي داشته و كشــورهايي همچون ژاپن، ازبكستان، عــراق و تايلنــد ســرمايهگذاري خوبي در ايــن زمينه داشــتهاند و قطعا در اين دوره شــرايط ســختتر از ادوار گذشته خواهــد بــود. در ايــن دوره از رقابتها تيم ملي فوتســال مردان را با تلفيقي از بزرگساالن و اميد و نفرات با انگيزه راهي عشق آباد ميكنيم و در بخش بانوان نيز كه نمايندگان كشــورمان بــه تازگي در آسيا خوش درخشــيدند همان تيم را با تغييراتي كه در كادر فني انجام ميدهيم راهي بازيهاي داخل ســالن ميكنيم تا هر دو تيم بتوانند به نشــان طال دســت يابند. قطعا بــا برنامهريزي و حمايتهاي كميته ملي المپيك تمام هدفمان كسب دو نشان طالي فوتســال بانوان و آقايان خواهد بود و براي دستيابي به اين هدف يعني قهرماني در دو بخش مردان و زنان از هيچ كوششي فروگذار نخواهيم كرد.

رييس كميته فني فوتســال درباره تيم اعزامي اينطور ميگويد: «اين دوره از مســابقات از 5۲ شهريور تا 6 مهرماه در عشــق آبــاد پايتخت تركمنســتان برگــزار ميشــود و قرار شــد كه تيم ملي فوتســال و همچنيــن بانوان ما در اين مســابقات شــركت كنند. سياست فدراســيون فوتبال در اين دوره همانند دورههاي قبل حفظ بدنه اصلي تيم ملي از بازيكنان اميد اســت. قرار شد كه ما هم در اين مســابقات با بازيكنان اميد شركت كنيم. همچنين در كنار جوانان، از چنــد بازيكن با تجربه نيز اســتفاده ميكنيم. قطعــا حضور بازيكن با تجربه باعث انگيزه بيشــتر جوانترها ميشود و اميدوارم تيم ملي بــا عملكردي خوب، قهرماني دوره گذشــته خــود را تكرار كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.