نفت ‌يها‌به‌حقدوست‌رضايتنامه‌نم ‌يدهند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

نفت اوضــاع خوبي نــدارد و پيــش از اين گمانــه زنيهاي قوي در باره واگذاري اين باشگاه و حتي منحل شــدن آن و خارج شــدنش از ليگ برتــر وجود داشــت، هر چنــد هنوز هــم همان حــرف و حديثها وجود دارد اما ظاهرا برخيها به دنبال انجام كارهاي اين تيم هستند و در تالش هستند سر و ساماني به اين باشگاه بدهند.

در همين راســتا مسووالن حاضر در اين باشــگاه به دنبال بازيكنان نفت هســتند تا بتواننــد آنها را به نفت بــاز گردانند. مجتبي حقدوســت يكــي از ايــن بازيكنان اســت. حقدوست فصل گذشــته به صورت قرضي از نفت تهران راهي استقالل شد. اين بازيكن در فصل نقلوانتقاالت به دنبال گرفتن رضايتنامه قطعي از نفت است تا از اين تيم جدا شود اما نفتيها حاضر نيســتند به حقدوست رضايتنامه بدهند.

جــذب حقدوســت بــراي اســتقالل هزينه دارد و از اين باشگاه خبر ميرسد كه اگر نفت براي صــدور رضايتنامــه اين بازيكن مبلغ ســنگيني بخواهد شايد استقالليها از نگه داشتن حقدوست منصرف شــوند. بدون شــك در شرايطي كه نفت تهران با مشــكالت مالــي زيادي مواجه است بســيار بعيد به نظر ميرسد كه نفتيها پولي دريافت كننــد و رضايتنامه قطعي اين بازيكن را براي استقالل صادر كنند.

هــر چند با توجــه به فــرار بازيكنان از حضــور در نفــت، ممكن اســت اينبار خود بازيكن دست به جيب شود تابتواند از اين تيم جدا شود. شايد در اين صورت استقالليها نيز راضي به حفظ او در تيمشان شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.