آقايي‌امروز‌با‌سپاهان‌قرارداد‌مي‌بندد‌‌‌‌‌‌‌

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

كرانچــار سهشــنبه بــه اصفهان بازگشــت و از ديروز رســما كارش را بــراي فصل جديــد آغاز كرد. امــا هنــوز پرونده نقل و انتقــاالت اين تيم باز اســت. مهدي اخوان سرپرســت تيــم فوتبال ســپاهان دربــاره امضاي قــرارداد با ســعيد آقايي ميگويــد: «صحبتهــا و توافقات اوليه با ســعيد آقايي صورت گرفته و بــا توجه به اينكه او ديــروز همراه با اعضاي تيــم ملي به ديدار با رييــس جمهور رفته بود قرار اســت امروز با حضــور در اصفهان قرارداد خــود را منعقد كند. ايــن بازيكن خودش بايد مشكل چكي كه به مســووالن گسترش فوالد داد را حل كند و باشــگاه سپاهان نيز به دنبال اين اســت كه اين موضوع به خوبي حل شود.» او در خصوص وضعيت احسان حاجیصفي اين طور ميگويد: «قرارداد حاجیصفي با باشــگاه ســپاهان به پايان رسيده و او بازيكــن آزاد اســت اما بهعنــوان بزرگتر تيم ســپاهان اگر قصد حضور در ايران را داشــته باشد فقط در سپاهان به ميدان ميرود. هنــوز مذاكرهاي با حاجیصفي نداشتهايم و منتظــر هســتيم او در خصوص ادامــه فعاليتش در ايران يا خارج از ايران به تصميم قطعي برسد تا بعدا مذاكره كنيم.»

اما ســپاهان كه هميشــه چنــد بازيكن خارجي را در ليســت خــود دارد تا امروز هيچ نامي از بازيكنان خارجي ديده نميشــود. البته بسيار بعيد است كه اين اتفاق بيفتد و آنها بدون بازيكن خارجي وارد ليگ شوند. سرپرست تيم مدعي اســت كه تا االن كرانچــار هيچ نامي را در اين خصــوص مطرح نكرده اســت. اخوان ميگويــد: «كرانچارهنــوز در خصوص بازيكن خارجي به ما ليستي نداده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.