تبريزي: دوست داشتم در ذوب بمانم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مرتضــي تبريــزي مهاجــم ذوبآهن در مورد تمديد قراردادش ميگويــد: «بســيار خوشــحالم كه فرصــت شــد بــاز هــم در خدمت ذوبآهن باشم. من در اين تيم رشد كــردم، با اين تيم خنديده و اشــك ريختهام. از ســن جواني در اين تيم بودم و بعضا بازوبندش را هم به بازو بســته ام. در اصفهان مردم نسبت به من لطف دارنــد و اميدوارم در فصل جديــد بتوانيم بار ديگر با ذوبآهني آمــاده به مصاف رقبا برويم و بتوانيم به هدفهاي خود برسيم.»

او پيشنهاد اســتقالل را تكذيب نميكند: «اســتقالل به من پيشنهاد داد امــا در مجمــوع بــه اين جمع بندي رسيدم كه در ذوبآهن بمانم. فراموش نكنيد كه ذوبآهن باشــگاه بزرگي است و بســياري از بازيكنان دوست دارند پيراهن اين باشگاه را به تن كنند. اين بــراي بنده هم افتخار است كه بهعنوان يك بازيكن در اين تيم باشــم. البته من به جز استقالل پيشنهادهاي ديگري را هم داشتم اما از ته دل دوست داشتم در ذوبآهن بمانم. الزم ميدانم از آقاي آذري هم تشــكر كنم كه در اين مدت صادقانه كنارم بودند و در نهايت زمينه حضورم در ذوبآهن را فراهم كردند.»

او دربــاره تغييرات روي نيمكت ميگويد: «ابتدا اين نكته را بگويم كه آقاي حســيني خيلي براي ذوبآهن زحمت كشــيد. او با تمام توان براي درســت كردن يــك تيم جــوان و آينده دار تــالش كرد و از همين جا هم از او تشــكر و هم برايش آرزوي موفقيت دارم، ضمــن اينكه بايد بار ديگر از يحيي گل محمدي به خاطر زحمتهايــي كه براي من كشــيد تشــكر كنم. در مورد آقاي قلعهنويي هم بگويــم كه او نيــازي به تعريف من ندارند. كارنامه امير قلعهنويي به خوبي گوياي توانمندي او هســت و اميدوارم بتوانيم بازيكنان خوبي براي او و باشگاه باشيم.»

او انگيزههــاي بســياري بــراي اين فصــل دارد: «در ابتدا اين نكته را بگويــم كه موفقيــت ذوبآهن در فصل بعدي اولويــت همه ما در تيم ذوبآهن اســت. اين درست كه سال آينده ســال جام جهاني است و همه نيم نگاهي به حضور در روسيه دارند ولــي به هر حال همه مــا ابتدا براي موفقيت تيم و ســپس براي خودمان ميجنگيم. بســيار خوشــبينم كه با تشــكيل يك تيم آمــاده و حمايت هواداران ذوبآهــن و مردم اصفهان روزهاي خوبــي را در فصــل آينده تجربه كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.