هاشمي: اميدوارم فوتسال بانوان هم به مدال طال برسد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در ادامــه نشســتهاي مســووالن كميته ملــي المپيك با فدراســيونهاي نامــزد اعزامي به بازيهاي داخل ســالن صبــح ديروز با حضور كيومرث هاشــمي رييس كميته ملي المپيك، اصغر رحيمي رييــس مركز نظارت بــر تيمهاي ملي و سرپرســت كاروان اعزامي، ترابيان رييس كميته توســعه فوتسال و فوتبال ساحلي فدراسيون، خانم اســالميان و عبداللهي مدير بينالملل و روابــط عمومي كميته حضــور داشــتند. رييس كميتــه ملي المپيــك ميگويد: «تيم ملي فوتســال مــردان در چهــار دوره گذشــته يكي از تيمهاي قدرتمنــد اعزامي بوده و همواره براي كشــورمان مدال طال كسب كرد و اميدواريم كه در اين دوره نيز بتوانند اين موفقيت را به دســت آوردنــد. همچنين فوتســال بانوان كشــورمان نيز در دوره گذشــته رقابتهــاي خوبــي از خود به نمايش گذاشــته و در ثانيههاي پاياني و با بدشانســي به مدال نقره دست يافت. با توجــه به اينكه در اين دوره سياســت ما اعــزام تيمهاي كيفي و مدال آور اســت اميدواريم تمهيداتي انديشــيده شــود تا فوتســال بانوان كشــورمان نيز بتواند به مدال طال دســت يابــد.» او درباره نحوه اعزام تيمهــا ميگويد: «البته ما در اعزام تيمها بــه دليل وضعيت پروازي كشــور ميزبان ناچاريم جهت كاهش زمان اعزام تيمها به عشــق آباد، ابتدا تيمها را راهي مشــهد و ســپس از راه زميني به محل برگــزاري بازيهــا ببريم. بــدون ترديد اعــزام قدرتمندانه دو تيم ملي فوتســال مردان و زنان و كســب مــدال طال براي ما خيلي ارزشمند اســت و اميدواريم دو تيم طاليي فوتسال مردان و زنان بتوانند در اين رقابتها به سكوي قهرماني دست يابند.» در ادامه اصغر رحيمي سرپرســت كاروان اعزامــي و رييس مركز نظارت بر تيمهاي ملي عنوان داشــت كه فوتسال همواره جــزو بهترين تيمهــاي اعزامي كشــورمان به بازيهاي داخل سالن بوده و اميدواريم جهت ثبت نام اوليه، اســامي نفرات فوتسال زنان و مردان هر چه زودتر طي روزهاي آينده به دستمان برسد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.