۲ بازيكن برزيلي در راه گيتي پسند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمدحســين عراقــيزاده قائممقام باشگاه گيتيپسند در مورد آخرين وضعيت تيم فوتســال گيتيپســند اصفهان نماينده ايران در جام باشــگاههاي آســيا ميگويد: «به نظر مــن آمادگي تيم تا مرز 60 درصد رسيده و از لحاظ فني بايد سرمربي اين تيم علي افضــل نظر بدهد. اين تيم را براي جام باشــگاههاي آسيا از نظر امكانات و مكاتبات بــا ایافســی آمــاده كرديــم و اكنون ما هماهنگيهاي الزم وفهرست بازيكنان خود و همچنين مكاتبات را به موقع به ایافسی اعالم كردهايم تا انشــاءا... رقابتهاي جام باشگاههاي آسيا آغاز شود. ما قبل از برگزاري جام باشگاهها چهار بازي در ليگ برتر انجام ميدهيم.» او درباره جذب بازيكنان خارجي ميگويد: «ما بــا دو بازيكن برزيلي در حال مذاكره هستيم ولي حضور آنها هنوز قطعي نشــده يا با دو نفر به توافق ميرسيم و يا با يك نفر و به احتمال زياد يكي از آنها قبل از جام باشگاههاي آسيا به ما ملحق ميشود.» قرار بود بازيهاي چهارجانبهاي در اصفهان برگزار شود: «ما با تيمهايي صحبت كرديم اما به دليل اينكه تيمها هنوز آماده نشدهاند و تكليــف آنهــا معلــوم نيســت، بعضي از تيمها دوره بدنســازي خود را ميگذرانند و متأسفانه نشد آن مسابقات را برگزار كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.