افضل: ناظم الشريعه اگر مشكل داشت از خودم سوال ميكرد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

علي افضل ســرمربي گيتي پســند درباره شــرايط تيمش ميگويــد: «ما از ارديبهشــت ماه تمرينات خود را شروع و به كارهاي تاكتيكي و بدنسازي پرداختيم و تا حدود 50 درصد فعال به اهداف خود رسيديم.

امســال خداراشــكر كمبود بازيكن نداريــم و از نظر بازيكن غني هســتيم و همچنيــن بازيكنــان باتجربــه تيم ملي در گيتيپســند انگيزه بااليي را به ديگر جوانان دادهاند. ما از نظر مالي در باشگاه مشــكل نداريم و باشگاه گيتيپسند تنها باشــگاهي اســت كه ســال قبل با تمام بازيكنان و كادر فني تسويه كرده است.»

افضل همچنين در مورد اختالف اين روزهاي خود با ناظمالشريعه سرمربي تيم ملي اينطور ميگويد: «من و ناظمالشريعه از دوســتان قديمي و 0۲ ســاله هستيم و قبــل از اينكه ايشــان ســرمربي تيم ملي شــود، مــا در تيم منتخــب و تيم ملي باهم بوديم. مــن فقط بهعنوان يك مربي از ايشــان توقع داشتم اگر در مورد بازيكني مشــكلي وجود دارد، چرا ايشان از من مربي ســوال نميكند و مســتقيم بــه مديرعامل رجوع كرده و از او ســوال ميكند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.