احتمال‌حضور‌حقيقي‌يا‌مكانی‌در‌نفت‌تهران

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

زمان ميگــذرد و هنوز وضعيت ســرمربي نفت تهران مشخص نشده است.

از طرفي بازيكنان اين تيم هم به دليل مشكالت مالي با فسخ يك طرفه از نفت تهران جدا ميشــوند و بحران براي ايــن تيم هر لحظــه پررنگتر ميشود.

در راستاي همين اتفاقات ظاهرا باشــگاه براي جــذب بازيكناني وارد مذاكره شده تا بعد از انتخاب سرمربي و گرفتن تاييديه نهايي، راه كوتاهتري براي عقد قــرارداد با ايــن بازيكنان داشته باشد.

عليرضا حقيقي يكي از گزينههايي است كه براي ســنگرباني نفت تهران مد نظر مســووالن باشگاه قرار گرفته اســت. البته هنوز حضور اين بازيكن در نفت تهران قطعي نيســت اما نام او بهعنوان يكي از گزينههاي مد نظر باشگاه در ليست بازيكناني قرار گرفته اســت كه مورد مذاكره قــرار بگيرند. عالوه بــر حقيقي، نام سوشــا مكاني هم بهعنــوان يكي ديگر از گزينههاي باشگاه براي سنگرباني اين تيم مطرح اســت. اينكه كدام يــك از اين دو در نهايت به توافق نهايي برسند و قرارداد خود را با باشگاه امضا كنند بدون شك به نظر ســرمربي منتخب اين باشگاه بستگي دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.