اعتراض‌سايپا‌به‌انتقال‌توحيد‌غالمي‌به‌سپيدرود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در راستاي پروسه جدايي بازيكنان نفت تهران از اين باشگاه، توحيد غالمي هم به ســپيدرود پيوســته است. توحيد غالمي بازيكن فصل گذشــته نفت تهران پس از مذاكره با علي نظرمحمدي به تيم فوتبال ســپيدرود رشت پيوسته است. او بالفاصله پــس از ثبت قرارداد با اين تيم در تمرينات ســپيدرود شركت كرد. اين اتفــاق اما در حالي رخ داده كه باشــگاه نفت نسبت به جدايي بازيكناني كه با اين باشــگاه قرارداد داشته اند، واكنش نشان داده و مــدارك الزم جهــت غيرقانوني بودن قــرارداد آنها را بــه كميته تعيين وضعيت بازيكنان و مربيان فدراســيون فوتبال ارائه داده است.

توحيد غالمي هم كه با اين باشــگاه قرارداد داشــته، حضورش در سپيدرود بدون شــك با اعتراض و ممانعت باشگاه همــراه خواهد بود. باشــگاه نفت مدعي اســت كه اين بازيكنان بر اساس بندي در قراردادشان نميتوانند به دليل اينكه مبلغي كمتر از 50 درصد از مبلغ قرارداد خود را گرفته اند، قــرارداد خود با نفت را به طور يكطرفه فســخ كنند. به همين منظور شــكايت خود را به فدراســيون بردهاند.

بايد ديد با اين شرايط حضور توحيد غالمي در ســپيدرود ميتواند ادامه دار باشــد يا او محكوم به بازگشــت به نفت خواهد شد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.