استيلی نزديکترين گزينه به نفت

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

هرچنــد بعد از انتشــار خبر توافق اوليه حميد اســتيلي با نفت تهران، نــام افشــين پيرواني و منصــور ابراهيم زاده هــم بهعنوان گزينههاي اين باشگاه براي نشستن روي نيمكت اين تيم اعالم شده اســت اما همچنان حميد اســتيلي جديترين و محتملترين گزينه براي نشســتن روي نيمكت اين تيم است. مشكل اصلي استيلي هم اما مثل مشكل علي كريمي با باشگاه اين است كه مسووالن باشگاه با مشكالت متعددي كه در باشگاه دارند، براي پرداخت به موقع قرارداد بازيكنــان قول و تضمين محكمي نميدهند. همين موضوع هم باعث تأمل و ترديد اســتيلي براي عقد قرارداد شــده است. هرچند كه به نظر ميرسد باشگاه هم به دليل جلوگيري از باالرفتن توقعات چنين سياســتي را در پيش گرفته است. ضمن اينكه مشكالت متعددي كه اين باشــگاه با اداره ماليات، فدراســيون و بازيكنان دارد، مانع از اين ميشــود كه فعال قول و قرار محكمي به ســرمربي يا بازيكنان بدهد. ضمن اينكه با توجه به اتفاقاتي كه فصل گذشته در اين تيم رخ داده، بايد تا حدودي به بازيكنان و مربيان هم حق داد كه براي عقد قرارداد با اين باشگاه نيازمند تضمين محكمي باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.