شريفي بازيكن سپاهان است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

«فعاليت باشگاه در فصل نقل و انتقــاالت ادامه دارد كه تاكنون بازيكنان خــوب و با كيفيتي هم جذب ســپاهان شده اند، در ادامه هم طبق ليســت زالتكو كرانچار بازيكنــان تاثير گذار و شــاخص ديگري به جمع ايــن تيم اضافه ميشوند تا بهترين عملكرد را در فصل پيش رو داشته باشند.

امــا هنــوز تكليــف چنــد بازيكن مشخص نيست. خبرهاي متناقضي در مورد مهدي شريفي منتشر شده است.

آن چيزي كــه در مورد اين بازيكن حقيقت دارد اين است كه با پايان خدمت ســربازي و طبق قانون وي به سپاهان باز ميگردد و براي تيم ما بــه ميدان ميرود. شــريفي فرزند ســپاهان است و قطعا غير از صراحت قانون در اين باره، خود وي هم اشــتياق زيادي دارد تا پس از پايان دوران خدمت بار ديگــر به خانــه طاليي خود بازگردد.»

مرتضــي رمضانــي مديــر رسانهاي باشگاه سپاهان در ادامه در مــورد اينكه چــه اتفاقي افتاد كه محمد دانشــگر به ســپاهان نيامد و در نهايت با سايپا قرارداد بســت اين طور ميگويــد: «با او مذاكره كرده بوديم اما در مقطعي وي مشــكل رضايتنامه داشت و شــرايط به ســمت و سويي رفت كه در نهايت توافق سپاهان با اين بازيكن انجام نشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.