اسامي بازيكنان دعوت شده به تيم ملي بانوان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اردوي تداركاتي تيم ملي فوتســال بانوان از ۸۲ خــرداد آغاز و تا دوم تير در مركز ملي فوتبال ايران برگزار ميشود.

فروزان ســليماني، سرمربي تيم ملي فوتســال بانوان اســامي بازيكنان دعوت شــده به اردو را به شــرح زير اعالم كرد: نســيمه غالمي، فرشــته كريمي، فرزانه توســلي، آرزو صدقياني زاده و سوســن رضاپور(تهــران) ســهيال ملمولي، فاطمه پاپــي، طاهره مهدي پور، ســارا افرازي و ســحر پاپي (خوزســتان) نسترن مقيمي و نســيم نوازنده (مازندران) مهسا نظري، سارا شيربيگي (كرمانشاه) ليال خدابندهلو (البرز) فهيمه زارعــي (هرمزگان) فاطمه اعتــدادي (قزوين) مهتاب بنايي (فارس). بازيكنان بايد عصر روز يكشنبه ۸۲ خرداد در ميهمانســراي شــماره يك مركز ملي فوتبــال ايران خود را به كادر فني معرفي كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.