احتمال ادغام برقهاي شيراز

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهندس شــيرواني مالك باشــگاه برق جديد كه تيمش فصل آينده در ليگ يك حضور خواهد داشــت، با انتشار بيانيهاي، خواستار ادغام باشگاهش با تيم ســاليان دور شيراز يعني برق شيراز شــد تا برق جديد و برق، با يك اســم مشترك روانه مسابقات شــوند. او در ادامه بيانيهاش متذكر شد كه با صرف هزينههاي مشترك اين دو تيم، امكانات مجموعه برق نيز براي هر دو تيم فراهم شــود و با تغيير نام برق جديد به برق شــيراز، در مسابقات ليگ يك شــركت كنند. گفتني است برق شيراز اكنون در ليگ سه حضور دارد و برق جديد شيراز در ليگ يك و احتمال ادغام اين دو تيم بسيار زياد است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.