جذب زهیوي عبدا... زاده، ناصري و مذاكره با مبعلي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - سميرا شيرمردي ‪Samira Shirmardi‬

خیلي وقت بود بحث حضورت در فوالد خوزستان مطرح شده بود چه شد كه این اتفاق خیلي طول كشید؟

مــن در ايــن مــدت خيلــي از پيشــنهادها را رد كــردم چــون از اول تصميم داشــتم به فوالد خوزستان بيايم. البته باشــگاه فوالد خوزســتان يكسري محدوديت دارد كه همين مساله باعث شد مبلغ قراردادم با پيشنهادهايي كه دريافت كــردم حــدود ‪500 ،400‬ ميليون تومان تفاوت داشته باشد. شايد باور نكنيد اما هر كسي كه قرارداد من با فوالد خوزستان را ميبيند ميگويد ديوانه هســتي كه با اين مبلغ قرارداد بستي اما من به خاطر مردم خوزستان و به عشق سيروس پورموسوي با فوالد قرارداد امضا كردم و با تمام قدرت در خدمت اين تيم خواهم بود.

ظاهرا عرق خاصي به خوزستان داري كه با این شرایط به فوالد رفتي؟

مجبور شــدم در خوزستان بمانم چون هم فوالد خوزســتان به من احتياج داشت و هم مردم خوزستان اصرار داشتند. من نميدانم هواداران از كجا شماره تلفن من را پيدا كــرده بودند اما در اين مدت بارهــا با پيامهاي هواداران مواجه شــده بودم كه از من خواســتند بمانم. خيليها حتي مرا قسم ميدادند. من هم وقتي اين همه اصرار را ديدم و البته به خاطر عشق و عالقهاي كه به خوزســتان دارم تصميم گرفتــم با فوالد خوزســتان قرارداد امضا كنم. در واقع ديگر نميتوانســتم در برابر اصرارها مقاومت كنــم و باالخره تصميم گرفتــم هر چه زودتر قــراردادم با فوالد خوزســتان را امضا كنم تا خيال هواداران هم راحت باشد.

گفته ميشود امروز (چهارشنبه) ایمان مبعلي هم در باشــگاه فوالد خوزستان حضور داشت تا با این تیم قرارداد امضا كند...

بلــه، مبعلــي يكــي از افتخارات فوتبال خوزســتان است كه حضورش در فوالد ميتواند كمك زيادي به تيم كند.

با حضور شــما و ایمان مبعلي انگار دیگر هواداران نگراني نسبت به فوالد خوزستان ندارند...

مطمئن باشــيد ايــن فصل فوالد متفاوت و قدرتمنــدي خواهيد ديد. قرار اســت ‪4 3،‬ بازيكن ديگر بــه تيم اضافه شوند كه با آنها فوالد قدرتمندي خواهيم ساخت. من شخصا انگيزههاي زيادي دارم كه اميدوارم بتوانم به خوبي بدرخشــم و به فوالد خوزســتان كمك كنم. از اينكه در اين تيم پرافتخار خوزســتاني هستم خوشحالم.

فوالد خوزســتان این فصل چه هدفي را دنبال ميكند؟

همه دوســت داريم قهرمان شويم اما تمام تالشمان را ميكنيم كه سهميه آســيا را به دســت بياوريم. البته فوتبال قابل پيشبيني نيست و بايد ديد شرايط تيمها در مسابقات چطور است.

با وجود اینکه شــما از تیمهاي زیادي پیشنهاد داشتي اما در نهایت در خوزســتان ماندي. در حالي كه خیلي از دوســتانت جدا شدند و به تیمهاي دیگر رفتند...

مــن برايشــان آرزوي موفقيــت ميكنم. خيلي دوست داشتم با هم باشيم اما هر كســي رفت دنبــال كار و زندگي خودش كه برايشان آرزوي موفقيت دارم.

انــگار از این اتفــاق ناراحت هستي؟

خــب باالخــره ما 2 ســال با هم زندگي كرديم و به هم عادت داشتيم كه اين جدايي برايمان ســخت است. خيلي دوست داشتم باز هم كنار هم بازي كنيم اما اينطور نشد.

به هر حــال به نظر ميرســد بیتسعید انتخاب خوبي داشت. هم تیم خوبي انتخــاب كرد و هم اینکه ظاهرا مبلغ قراردادش باالست...

ديگر باالخره بيتسعيد تصميمش را گرفتــه و برايــش آرزوي موفقيــت ميكنم. من اين را بايــد بگويم كه واقعا اگر به كســي بدهكار باشم پندار توفيقي (مسوول نقل و انتقاالت باشگاه استقالل تهران) است و تا روزي كه زندهام لطفش را جبران ميكنم.

حتما قول دادي به اســتقالل بروي اما نرفتي...

قــول ندادم اما توفيقي خيلي پاي من ايســتاد. انشاءا... ســال بعد بتوانم جبران كنم.

یعني ســال بعد قرار اســت به استقالل بروي؟

فوالد خوزســتان بعــد از فرار و نشــيبهايی كه در ليگ شــانزدهم داشــت، در حالي پا بــه فصل نقل و انتقاالت ليگ هفدهم گذاشت كه به نظر ميرســيد، همچنان اراده جدي براي جذب بازيكنان خوب براي ادامه كار فوالد وجود نــدارد، از همين رو ظاهرا اين باشگاه روزهاي يكشنبه و دوشنبه با اعتراض هوادارانش روبهرو شده و مشــتاقان فوالد با حضور در تمرينات ايــن تيم به وضعيت جذب بازيكن دراين فصل از نقل و انتقاالت معترض شدند.

تجمع هــواداران فــوالد به اين دليل بوده كه آنها به حضور بازيكنان شــاخص اســتقالل خوزســتان در تيمهاي ديگر معترض بودند و انتظار داشتند مسووالن فوالد اقدام به جذب اين بازيكنان كنند، اين در حالي بود كه فوالدیها تا روز يكشنبه توانسته بودنــد حميدرضا گلزار را از گل گهر جذب كنند.

ظاهــرا اعتراض هــواداران اين تيــم در روزهــاي گذشــته جواب داده و مســووالن ايــن باشــگاه كه درفصل گذشــته با مشكالت جدي دســت و پنجه نرم كردند، دست به كار شــدند و بازيكناني را به خدمت گرفتند.

بر همين اســاس طــي يكي دو روز گذشته مسووالن توانستند رحيم زهيوي و احمــد عبــدا... زاده را به خدمت بگيرند و با عبدا... ناصري نيز تمديد كنند.

البته كار فوالديها به اينجا ختم نشــده و گفته ميشود آنها مذاكرات جدي و خوبي با ايمان مبعلي داشتند تا بتوانند در ليگ هفدهم از وجود او بهره ببرند.

فوالديهــا بــا اين آمــار طي يكي دو روز گذشــته، عملكرد قابل قبولــي در نقل و انتقاالت داشــتند و البته توانســتند كمي از انتظارات هوادارانشان را برآورده كنند.

هر چند اين باشگاه و مسووالنش پيش از اين بازيكنان باارزشــي مثل اسماعيل شريفات، ساسان انصاري و بوحمدان را از دســت دادند و به نظر ميرســد همچنان بايد تالش كنند تــا بتوانند در فرصت باقــي مانده از فصل نقل و انتقاالت جاي خالي اين بازيكنان را پر كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.