از كارشكني نگو، كارشكنها را معرفي كن

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

خواسته هواداران آباداني از كمالوند:

در اينكــه هواداران صنعت نفت آبــادان تا اينجا فراز كمالوند را با آغوش باز پذيرفته اند، هيچ شــكي نيســت. با همه حاشيههايي كــه در آبادان وجــود دارد اما انتخاب به موقع ســرمربي براي اين تيم و خواســته هواداران براي رســيدن به رتبههــاي باالي جدول، ترمز خيلي از تندروها را كشــيده و اتحادي كه شــايد سالها ميان هواداران گم شــده بود، در حمايت از كمالوند به وجود آمده اســت. البته انتشــار تصويري از صفحه اول شناســنامه كمالوند و سنديت آباداني بودن مادر او هم در ايجاد اين صميميت بي تأثير نبود تا حاال او با تصميمهايش حســابي به دل هواداران بنشيند و حمايت آنها را پشت سر خود حس كند.

ضمن اينكه حاال هيأت مديره جديد باشگاه هم معرفي شدهاند و تغييري در اســكلت كلي هيأت مديره به وجــود نيامده تا خللي در حمايــت همه جانبــه كادرمديريتي از كمالونــد هم به وجود نيايــد. با اين حال اما صحبتهايي جســته گريخته از جنس گاليه و در اعتراض به كارشــكنيهايي كه صورت ميگيرد اخيرا از سوي كمالوند در محافلي مطرح شــده و به گوش هواداران رسيده اســت. كاري به صحت اين گفتهها نداريم كه بدون شــك كمالوند براي بيان صحبتهــاي خود هميشــه داليــل قانع كنندهاي داشته و نشــان داده كه بيهوده به دنبال حاشــيه نيســت اما هواداران از سرمربي تيم خود توقع ديگري دارند.

هواداران آباداني در راستاي مطالبات خود از سرمربي تيم شان تأكيد كردهاند كه در صورت بروز هر مشــكل و حاشــيه اي، او بايد كارشــكنان و موانع رســيدن به موفقيت را به هواداران معرفي كند چــون هواداران آباداني مدعيانــد در صورتي كه كمالوند در معرفي اين كارشــكنان شفاف باشــد، آنها ميتوانند مشكالت اينچنيني را براي كمالوند برطرف كنند اما گفتن از اين كارشكنيها بدون معرفي كارشكنان، جز متشنج كردن جو تيم و باشگاه، هيچ حاصل ديگري در پي نخواهد داشت.

البته هواداران بايد اين نكتــه را هم مدنظر قرار دهند كه بيان واضح هــر آنچه براي كمالوند پيش ميآيد و در كارش اخالل ايجاد ميكند، منطقي نيســت و خواه ناخواه به تشنج و حاشيههاي اطراف تيم دامن ميزند. به همين دليل است كه فراز كمالوند چارهاي ندارد جز اينكه با اشارهاي كوچك از اين مسائل بگذرد و صرفا از شرايط و وضعيت خود هواداران را آگاه كند. او اما نميتواند اسمي از شخصي بياورد و با بيان جزييات به حاشيهها و مشكالت دامن بزند.

حــاال او با يكــي از بهتريــن تيمهايي كه تا بــه حال صنعت نفت جمع كــرده، در اردوي كردان كرج در حــال گذراندن دوران آمادهسازي است و قرار اســت بعد از بازگشت از اين اردو، جلسهاي با كميته پيشكسوتان باشگاه صنعت نفت آبادان داشته باشد. اردوي تركيه، برنامه بعدي كمالوند اســت كه ميخواهد براي بازيكنان اين تيم اجرا كند.

عالوه براين كمالوند در راســتاي آمادهسازي تيمش، با دو بازيكن تيمش به نامهاي عزيز معبودي و ناصر ساالري براي ادامه همكاري با اين تيم به توافق رسيد. محمدجواد كردوني، هافبك جوان و 20 ساله فصل گذشــته اســتقالل اهواز را به خدمت گرفته است. عالوه بر اين، فراز كمالوند، نام سه بازيكن جوان ديگرش به نامهاي مسلم مجدمي، حسين ساكي و علي هليچي را درفهرست فصل آينده تيمش قرار داده و ميخواهد از اين بازيكنان جوان در تركيب تيمش بهره گيرد.

امــا در ادامه خريدهاي نقــل و انتقاالتي اين تيم، طي روزهاي اخير لوســيانو پريرا، مهاجم سابق تيمهاي فوالد خوزستان، سپاهان اصفهان و گســترش فوالد تبريز، كه فصل گذشــته زيــر نظر فراز كمالوند، موفق شــده بود گلهاي زيادي به ثمر برساند، با مسووالن ايــن تيم مذاكراتي را داشــته و نزديكترين گزينه بــه اين تيم به حساب ميآيد.

با اين شــرايط و يارگيري كمالوند در صنعت نفت، شكي نيست كه اگر موانع از سرراهش برداشــته شود و هواداران حمايت الزم را از او به عمل آورند، برنامههاي خوبي براي رســاندن صنعت نفت به رتبههاي باالي جدول داشته باشد. بعد از اینکه رحیم زهیوي از لیگ قطر برگشت، خبر رسید این بازیکن از تیمهاي بزرگ پایتخت پیشنهادهاي جدي و خوبي دارد. با این اتفاقات همه فکر ميكردند او به استقالل ميرود تا شاگرد علیرضا منصوریان شود اما زهیوي ترجیح داد این فصل در خوزستان بماند. این مهاجم گلزن و تکنیکي به خاطر عالقهاي كه به سیروس پورموسوي داشت حتي از پیشنهادهاي باالیي كه داشت گذشت تا بار دیگر شاگرد این مربي شود و البته در یك تیم خوزستاني توپ بزند. رحیم زهیوي مهاجم فصل گذشته استقالل خوزستان و الشحانیه قطر كه بعد از كش و قوسهاي زیادي قراردادش را با فوالد خوزستان امضا كرد، در مورد این انتخابش، پیشنهاد استقالل ...و صحبت ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.