جاللي: از داشتن اين كادر فني خوشحالم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اســتقالليها منتظر باشند. من به اين تيــم و توفيقي بدهكارم كه اميدوارم بتوانم روزي آن را جبران كنم.

يكي از خبرهــاي مهم نقل و انتقاالت ديروز اضافه شــدن مجتبي حســيني به كادر فني پيــكان بود. اتفاقي كه عجيب به نظر ميرســيد اما واقعيت داشــت. اين اتفاق در حالي رخ داد كه قبال خبر رســيده بود جاللي به حســيني پيشنهاد داد كه به كادرفنياش ملحق شود اما او اين مساله را نپديرفت. بعد از اين اتفاقات حسيني در نهايــت تصميم گرفت به تهــران بيايد و جايگزين فرهاد پورغالمي در پيكان شود. به اين ترتيب او دستياري مجيد جاللي در اين تيم خودروســاز تهراني را قبول كرد. جاللي كه از اين اتفاق خيلي خوشحال است، درباره تركيب متفاوت و جوان كادرفنياش نسبت به فصل گذشته ميگويد: «خيلي خوشحالم كه با جذب مجتبي حســيني توانستم يك گروه جــوان، انرژيك، خوشــفكر و از همه مهمتر، باصداقت را كنار خودم داشته باشم و مسلما اين اتفاق ميتواند كمك فوقالعادهاي براي پيشرفت بازيكنان جواني كه ما در حال اضافه كردن آنها به پيكان هستيم، باشد.»

سرمربي پيكان درباره داليل انتخاب حسيني هم اينچنين ميگويد: «پس از آنكه پورغالمي از جمع ما جدا شد، دنبال گزينهاي بودم كه بتواند با شرايط فعاالنه كادر ما سازگار باشد و كنار ما قرار بگيرد. كادرفني تيم ما تماموقت و اغلب روزها، 2۱ ساعت كار ميكند. من در همين راستا با دو مربي خوب و جوان صحبت كردم كه در نهايت با همفكري باشــگاه، جمعبندي ما روي مجتبي حســيني شــد. او مربي خوشفكري است كه انــرژي فراواني صرف كارش ميكند و فكر جســتوجوگري دارد، ضمن آنكــه عالقه به كار با مربيان جوان ميتواند در راســتاي دغدغههاي من باشــد. در مجموع با توجه به اهدافي كه ما براي آينده داريم، يك همكار بســيار خوب به كادرفني باكيفيتمان اضافه كرديم و من از اين موضوع واقعا خوشــحالم. در اينجا از مربياني كه فصل گذشته در كنار ما بودند و با صداقت تمام كنار ما كار كردند از صميم قلب تشكر ميكنم و برايشان بهترينها را آرزو دارم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.