حسیني: ميگفتند نبايد مربي شوم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مجتبي حسيني سرمربي فصل گذشــته ذوبآهن اصفهان وقتي با اين تيم براي ليگ هفدهم به توافق نرســيد، راهي پيكان شد تا دستيار مجيد جاللي شود. حســيني در رابطه با حضورش در اين تيم ميگويد: «بعد از اينكه ليــگ را همراه با ذوبآهن به پايان بردم و نتايــج خوبي هم گرفتيم بحث جدايــي از اين تيم پيش آمــد. در اين بين جديترين پيشنهاد من از پيكان بود و چون از كادر مديريت و كادر فني اين تيم شناخت داشــتم پيكان را انتخاب كردم. از طرفي كار در تهران باعث ميشــد به خانوادهام نزديك باشــم چون 3 سال از آنها دور بودم و در حق آنهــا اجحاف كــردم. در آن زمان من با همه توان در خدمت ذوبآهن بودم.» مربي جديد پيكان در مورد اينكــه برخي اعتقاد دارند او ســرمربي بوده و نبايد بهعنوان دســتيار كار ميكــرد، ادامه ميدهد: «به هر حال براي من بحث كار مهم بود، من اگر ميخواستم بيرون بنشينم بايد حداقل 8 ماهي كار نميكردم اما احساس كردم ميتوانم بــه اين بازيكنان جوان كمك كنم. البته در فوتبال ما هر كاري كنيد حرف ميزنند، وقتي سرمربي بودم ميگفتند او دستيار بوده و تجربه ندارد و حاال هم ميگويند تو ســرمربي بودي و نبايد دســتيار شوي! بايد ببينيد شرايط چيست.»

مجتبي حسيني درباره اينكه ارزيابياش از فصل آينده فوتبال ايران چيســت، ميگويد: «معتقدم ما ليگ بسيار سختي در پيش داريم و بايد با تدارك بسيار زيادي وارد مسابقات شويم. از طرفي پيكان چند بازيكن خوب از دست داده و انتخاب بازيكنان جايگزين بسيار مهم است، به نظر من بايد فقط كار كرد و نبايد پيشبيني انجام داد.»

حسيني درباره ليگ فصل بعد و تقابلش با بازيهاي تيم ملي توضيح ميدهــد: «بايد ببينيم در فوتبــال روز دنيا چه اتفاقاتي رخ ميدهد و ما هم همان كار را بكنيم. فقط ما به جام جهاني نرفتيم بلكه ساير كشورها هم به جام جهاني ميروند. بايد از كشــورهاي صاحب فوتبال الگوبرداري كنيــم. اين را هم در نظــر بگيريد كه بازيكنان ايراني از نظر جســماني شــرايط خوبي دارند و ميزان دوندگيها باال رفته. از طرفي بازيكنان تيم ملي حدود 3 سال است در كنار هم بازي ميكنند و شناخت خوبي از هم دارند. به نظرم نبايد شرايط به گونهاي باشد كه ليگ ضرر كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.