عبدا... زاده: حريف راحتي نیستیم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

علي عبــدا... زاده مدافــع صنعتنفت آبــادان كه تمريناتــش را با ايــن تيم در اردوي كردان شــروع كرده، درباره تمديد قرارداد با آبادانيها ميگويد: «پيشنهادهای خوبي از ديگر تيمهاي ليگ برتري داشــتم اما بــراي بازيكن آباداني كه در صنعتنفت بازي كرده باشــد، حضور در تيمهاي ديگر تقريبا غيرممكن ميشود. وابستگي به شهر، خانواده، دوســتان و البته هــواداران فهيم صنعتنفت آبادان، اجازه نــداد اين تيم را ترك كنم.»

عبــدا... زاده با اشــاره بــه اينكه در هيچ كجاي ايران هــواداري مثل هواداران صنعتنفــت آبادان ديده نميشــود، ادامه ميدهد: «اين عزيزان در اوج گرما، شرجي، گــرد و غبار و هواي راكد كنــار ما بودهاند و وظيفه ماســت با تمام توان براي آنها به ميدان برويم. اين روزها در شرايطي در كنار صنعتنفت تمرين ميكنــم كه تجهيزات مدرن بــه تمرينات مــا اضافه شــده و از فيلمهاي روز آموزشي دنيا بهره ميبريم.»

مدافع صنعتنفت آبــادان در رابطه با اهداف تيمش در اين فصــل ميگويد: «با اين شرايط مشــخص است كمالوند به قرار گرفتــن صنعتنفــت در جايگاههاي باالي جــدول ليگ برتــر فكر ميكند. هميشــه آرزوي آن را داشــتم كــه صنعتنفــت به جايگاهي كه اســتحقاقش را دارد برسد و نتيجــهاي بگيريم كه تنديــس اين تيم در شهر نصب شود. شك نكنيد امسال حريف راحتي براي هيچ تيمي نيســتيم و ديدگاه بقيه تيمها را پيــش از بازي با صنعتنفت تغيير ميدهيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.