عملكرد خیره كننده ايران

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

راهيابــي تيــم ملي فوتبــال ايران بــه جام جهاني روســيه، باعــث تمجيد رســانههاي دنيا از تيم ملي شــده است. در اين بين سايت فوسبال آلمان با اشاره به صعــود تيم ملي فوتبال ايــران به جام جهاني نوشــت: «هر چند فوتبال آســيا پيشرفتهاي خوبي در دهههاي گذشته داشــته ولي همچنان تعداد تيمهاي اين قاره در جام جهاني محدود اســت و تنها چهــار تيم به صــورت مســتقيم به جام جهاني صعود ميكنند و همين باعث شده رقابت در بيــن تيمها براي حضور در جام جهاني سخت باشد. تيم ملي فوتبال ايران خيلي زود توانست صعودش را از اين قاره قطعي كند و اين نشان ميدهد كه چقدر عملكرد مليپوشان ايران در اين رقابتها خوب بوده اســت. قهرمان سه دوره جام ملتهاي آســيا زودتر از تمــام تيمهاي آســيايي به جام جهاني روســيه راه پيدا كرد. بازيكنان ايراني قبال سابقه خوبي در بوندسليگا داشتند. افرادي همچون علي دايي، كريم باقري، خداداد عزيزي، مهدي مهدويكيا، علي كريمي، وحيد هاشميان و فريدون زندي از جمله بازيكناني بودند كه قبال از ايران پايشان به بوندسليگا باز شــد. در حال حاضر تنها اشــكان دژاگه در بوندسليگا بــازي ميكند ولي تعداد بازيكناني كــه در ليگهاي ديگر اروپايي بازي ميكنند بيشتر شده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.