بغالني: صنعتنفت جديد در راه است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

حسين بغالني مدافع مياني صنعتنفت آبــادان كه چند روز پيش قراردادش را با اين تيم تمديد كرد، در مورد شــرايط زردپوشان آبادانــي ميگويد: «ايــن روزهــا تمرينات پرفشــاري را در دهكده ورزشي كردان كرج پيگيري ميكنيم. شــرايط كاري ســخت اما شــيريني را در تمرينات ايــن روزها دنبال ميكنيم، تمرينات سخت و فشرده است اما به خاطر اينكه هدف بزرگي داريم، از اين سختي به راحتي عبور ميكنيم. اميدواريم امسال به آن نتيجهاي كه ميخواهيم برسيم.» بغالني در رابطه با اهداف صنعتنفت آبادان در فصل آينده ادامه ميدهد: «با اين شــرايط تمريني و با حضور كمالوند و پشتيباني تيم مديريتي؛ بــه جايگاههاي باالي جــدول ليگ هفدهم فكر ميكنيم. امســال كار را بســيار منظم و دقيق شروع كرديم و دنبال ميكنيم و هم به لحاظ سختافزاري و هم كارهاي تاكتيكي در شرايط بســيار خوبي قرار داريم. مردم آبادان به تيم اميدوار باشــند و مطمئن باشند يك صنعتنفت جديد را خواهند ديد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.