سوريه دومین خط دفاع برتر آسیا

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

حــرف زدن از خط دفاع آهنين و نفوذناپذير تيم ملي ايران شــايد ديگر تكراري و خستهكننده باشد. شاگردان كارلوس كــيروش در 8 بــازي خود در مرحله نهايــي انتخابي جام جهاني روســيه گل نخوردهاند و اين نشان از قدرت اين تيم در دفاع و دروازه دارد.

اما جالب اســت كه بدانيــم بعد از ايران، دومين خط دفاع برتر اين مسابقات در آســيا متعلق به تيم ملي سوريه است! همان تيم جنگزدهاي كه تساوي بدون گل مقابــل آن در مالــزي و آن زميــن افتضاح، باعث انتقاد خيلــي از مربيان و كارشناسان شده بود. ســوريه در 8 بازي خود در انتخابي جــام جهاني فقط 5 گل خورده كه دو گل آن در بازي ديروز مقابل چين بود. اين تيم از ساير تيمهاي بزرگ آسيا مثل ژاپن، كره جنوبي و استراليا هم كمتر گل خورده و اين نشــان از انسجام خــط دفاعي اين تيم دارد. ســوريها كه سهشــنبه با گل دقيقه 92 از شكســت مقابل چين فرار كردنــد با توجه به نتايج ســاير بازيهاي گروه A هنوز شــانس صعود مستقيم به جام جهاني را هم دارند.

تمجيد سایت فوسبال آلمان از تيم ملي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.