قلعهنويي بازيكنان تراكتور را نميخواهد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

امير قلعهنويي سرمربي جديد ذوبآهن اصفهان تصميم گرفت از تراكتورسازي بازيكني را به خدمت نگيرد. قلعهنويي ابتداي هفته رسما بهعنوان سرمربي ذوبآهن معرفي شد و در اولين اقدام خود اعالم كرد به مرتضي تبريزي در تيم خود نياز دارد و اين بازيكن در نهايت با ذوبآهن قرارداد خود را تمديد كرد. حاال امير قلعهنويي تصميم گرفته در ميان بازيكناني كه مد نظر دارد هيچ بازيكني از تراكتورسازي قرار نگيرد چراكه معتقد است تراكتورســازي در فصل جاري وضعيت ويژهاي دارد و بازيكنان اين تيم بايد تا جايي كه امكان دارد در همين باشــگاه حفظ شوند. او اين موضوع را با مديريت باشــگاه ذوبآهن هم در ميان گذاشته است. بنابراين حضور خالد شفيعي در ذوبآهن كه بهعنوان يكي از بازيكنان مد نظر امير قلعهنويي معرفي ميشد، منتفي شده و به جز او هيچ بازيكن ديگري از تراكتور به سبزپوشان اصفهاني اضافه نخواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.