مدافع استقالل خوزستان در فجر

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

علي دغاغله مدافع راســت استقالل خوزستان با پايان يافتن دوره تحصيل خود راهي خدمت مقدس سربازي خواهد شــد. معافيت تحصيلي علي دغاغله به پايان رســيده و اين بازيكن طبق قانون بايد براي ادامه فوتبال خود راهي يكي از تيمهاي نظامي حاضر در فوتبال كشــور شــود تا خدمت مقدس سربازياش را بگذراند. فجرسپاسي شــيراز مقصد احتمالي علي دغاغله براي فصل آينده خواهد بود و اين بازيكن دوران ســربازي خود را در اين تيم نظامي سپري خواهد كرد. دغاغله به محض شروع تمرينات فجرسپاسي راهي شيراز خواهد شد. بازيكن شماره 26 فصل گذشــته خوزستانيها با بيست و دو سال سن ســهميه بزرگسال محسوب نميشود و در حال سپري كردن كارهاي اداري خود براي پيوستن به فجرشهيد سپاسي است. دغاغله بعد از بازيكناني مثل دانيال ماهيني، محمد شريفي، مهدي زبيدي و محمد طيبي پنجمين بازيكن جدا شده استقالل خوزستان به حساب ميآيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.