عبدا... زاده در فوالد ماند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

احمد عبدا... زاده هافبك فوالد خوزســتان قرارداد خود را به مدت يك فصل ديگر با اين تيم تمديد كرد. عبدا... زاده ديروز براي ادامه همكاري با تيم بزرگســاالن اين باشگاه به توافق رسيد و قرارداد رسمي خود براي فصل آينده را امضا كرد. اين هافبك خوزســتاني كه در چند فصل اخير با فوالديها بود؛ با تصميم ســيروس پورموســوي در اين تيم ماندگار شد. اين بازيكن كه از رده جوانان سابقه عضويت در باشگاه فوالد خوزستان را در كارنامه خود داشته، در فصل گذشته مجموعا ۱460 دقيقه براي فوالد در ميادين به ميدان رفت و عملكرد نسبتا خوبي در اين تيم داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.