لزوم يکپارچگی جامعه فوتبال در راه درخشش در روسيه

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر - وصال روحاني ‪Vesal Rohani‬

در فضای بعد از صعود زودهنگام تيم ملی فوتبال ايــران به مرحله نهايی جــام جهانی 2018 انواع احســاسها و اتفاقات جريــان دارد. در حالی كه جشن صعود همچنان ادامه دارد و ديروز ديداری مفيــد بين ملیپوشــان و دكتر حســن روحانی رييس جمهوری نيز صــورت پذيرفت، كادر فنی و بازيكنان تيم ملی در عين يكپارچگی با يكديگر به مســيری گام میگذارند كــه در 11 ماه و نيم باقيمانده تا شروع آوردگاه روسيه میتواند برايشان حاوی اتفاقات متعدد باشد. رويدادهايی كه اگر از ســالح وحدت در برخورد با آنها استفاده شود تيم ملی در روســيه هم به نتايج آبرومندانهای خواهد رســيد وگرنه كار را بر ملیپوشان سختتر خواهد كرد. حتی در روزهايی كه ســرمربی پرتغالی تيم ملی حمــالت كالمیاش را به ايــن و آن كاهش داده و بيشــتر مصروف بر امور فنی نشــان می دهد، وی در مصاحبــه مطبوعاتیاش پــس از پيروزی سرنوشتســاز برابر ازبكها باز هم با اشــارههايی طعنهدار و با مضمون انتقــادی گفت میداند كه در فدراسيون هنوز هستند كسانی كه از پيروزی و صعود اخير تيم ملی راضی و خوشــحال نيستند و ترجيح میدادند كه اتفاق ديگری میافتاد. از سوی ديگر از يــاد نبردهايم كه در ميان مربيان ليگی با اينكه اكنــون همگان مجبورند بر كار كیروش به خاطر نتايج حاصله مهر تاييد بزنند، برخی اختالف نظرها و ناهمسويیها مشــاهده میشود و كار به گونهای نيست كه به يك تفاهم كامل شبيه باشد و تنها تفاوت جديد اين است كه كیروش به لطف صعود مقتدرانــه تيمش در موضعی قدرتمندانهتر قرار گرفته اســت و در نتيجه بيش از پيش بايد با حرفها و خواستههای او موافقت كرد. البته تم توأم با ســكوت و مبتنی بر حمايت كامل مهــدی تاج از كــیروش و برنامههايــش از قبل نيــز برقرار بود و فرآيند تازهای نيســت اما صعود اخير آن بخش از فدراســيون را كه موافق با ابقای كیروش بــوده، ثابت قدمتر و جنــاح «مخالف و مسكوت» كیروش را سستتر خواهد كرد. در اين ميان بديهی اســت كه «اردو خواهی»های كیروش و درخواســتهای او برای برپايی هر از چندگاه اردوهای تمرينی نه تنها كمتر نشــود، با احتســاب اهميت جام جهانی فزونی هم بگيرد و با توجه به جايگاه محكم اين مربی 64 ســاله نزد مــردم و محبوبيت او در جامعه مقابله آشــكار با اين خواســتهها و برنامهها ســختتر خواهد بود. اين مســاله و منافع باشــگاهها و اينكه اردوهای احتمالی و چند بــاره و طوالنی مدت از وقت كار اختصاصی باشــگاهها میكاهد، مسالهای است كه زمينــه تقابلهای جديد را بيــن دو طرف ماجرا شدت میبخشد و اينكه كیروش بعد از دعواهای اخير ترجيــح داد كه اردوی ديگری را نطلبد و به «فيفادی»ها اكتفا كند، به اين معنا نيســت كه او در 11 ماه و نيم باقيمانده تا شــروع جام جهانی بيســت و يكم نيز همين روش را در پيش گيرد و بعيد است كه چند اردوی طوالنی تازه در دستور كار و جزو برنامههای وی نباشد. اينجا است كه نقش فدراسيون فوتبال و در درجه اولیتر ســهم وزارت ورزش در رتق و فتق امور و حل مشــكل فوق و ايجاد زمينه مشــترك كاری برای كیروش و باشــگاهها و متضرر نشــدن هيچ يك از دوسوی ماجرا اهميتی فزاينده میيابد. كیروش شايد در ايجاد دشمنان فرضی برای خود تخصصی داشته باشــد اما همين طرز فكر نشان می دهــد او در ماموريت بزرگی كه برای خود در يك ســال پيش رو متصور اســت، حاضر به هيچ مماشاتی نيســت و پيوند دادن درست و كم ضرر خواستههای او با اهداف باشگاهها و يكدست كردن كل جامعه فوتبال به قصد درخشــش در روســيه كار و وظيفه مهمی اســت كه بايد توسط متوليان امر صورت پذيرد و اهميت آن به هيچ روی كمتر از اعتبار و اهميت ســاير امــور مرتبط با تيم ملی نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.