جام کنفدراسيونها در تپه گنجشكها

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

با حضور آلكســي ايليني- معاون رييس متروي مســكو- و ديميتري بوليكين- ســفير جام جهاني 2018 روسيه- در ايستگاه معروف «تپه گنجشــكهاي» متروي مسكو نمايشگاهي تحت عنوان جام كنفدراسيونهاي 2017 افتتاح شــد. اين نمايشگاه داراي قفسههاي شيشهاي مختلفي است كه در آن ضمن قرار دادن عروسكهاي تيمهاي ملي شركتكننده در جام كنفدراسيونها، اطالعات دقيقي درباره تاريخچه و افتخارات اين تيمها هم قرار داده شده. در بعضي از اين قفسهها هم توپهاي رسمي جام كنفدراسيونها كه توليدي شركت آديداس است، جاي گرفتهاند. جام كنفدراســيونهاي 2017 روز 27 خرداد به ميزباني روســيه و در شــهرهاي مسكو، سنپترزبورگ، كازان و سوچي آغاز ميشــود و تا روز 11 تير ماه ادامه خواهد داشــت. در گروه يك جام كنفدراسيونها تيمهاي ملي روسيه، پرتغال، نيوزيلند و مكزيك حضور دارند و تيمهاي ملي شيلي، كامرون، آلمان و استراليا هم در گروه دوم اين مسابقهها با هم رقابت ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.