رکوردم را بشکن

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

علي دايي را دوست داشته باشيم يا نه، چارهاي نيست جز اينكه او را بهعنوان شناسنامه فوتبالمان بپذيريم. خوشمان بيايد يا نه، علــي دايي بينالملليترين فرد در فوتبال ايران اســت و ركوردهايــي خلق كرده كه لمس آنها كار هر كسي نيست. بزرگتريــن دســتاورد علي دايــي در طــول دوران بازيگــرياش مربوط به تعداد گلهــاي ملي او بوده؛ جايي كه مهاجم پيشــين پرســپوليس، هرتا برلين و بايرنمونيخ با 109 گل روي پله اول دنيا ايســتاده و بسيار سخت است كه كسي ركورد او را بشكند. دايــي 25 گل با نفر دوم اين فهرســت يعني فرانس پوشكاش فاصله دارد. نزديكترين تعقيبكننده جدي دايي كه هنوز بازنشسته نشده و به طور جدي فعاليت ميكند، كريســتيانو رونالدو است كه 36 گل كمتر از شــهريار زده و اين اواخر ترديدهايي در مورد احتمال رسيدنش به دايي به وجود آورده است. در بين مهاجمان داخلي هم از سردار آزمون بهعنوان بازيكني ياد ميشــود كه با توجه به شرايط سنياش، شــانس شكســتن ركورد دايــي را دارد. مهاجم اول تيمملي ايران در حال حاضر 23 ســاله اســت و شايد اگر 10 ســال ديگر با همين كيفيــت به كارش ادامه بدهد، بتواند با دايي رقابت كند. با اين حال او در اين راه كار بســيار سختي دارد چرا كه تــا به حال فقــط 16 گل زده و هنوز 93 گل كم دارد براي رســيدن به ركورد آقــاي گل دنيا. در اين چند سال هميشه بحث حمله سردار آزمون به ركورد گلزني دايي در مســابقات ملي مطرح بوده اما در اين ميان واكنش شهريار در نوع خودش جالب است. كاپيتان پيشــين تيمملي فوتبال كشورمان با استقبال از اين اتفاق گفته: «چه اشكالي دارد اگر سردار ركورد من را بشــكند؟» البته اگر فكر ميكنيد دايي در اين مــورد فقط «لفــظ» آمده و ته دلــش چيزي ديگري است، احتماال در اشتباه هستيد. همين دو ســال و نيم پيش در زمــان برگزاري جام ملتهاي آســيا در اســتراليا بود كه جــواد نكونام در آســتانه شكستن ركورد دايي در مســابقات ملي قرار گرفت. علــي دايي با 149 بــازي ملي ركــورددار بود و نكو فاصلهاي تا شكســتن اين حد نصاب نداشــت. با اين وجــود همان زمــان علي دايــي نامهاي سرگشــاده خطاب به كاپيتان تيمملي نوشــت: «از اينكه به زودي بيشــترين بازي ملــي در تيمملي فوتبال كشــورمان نصيب تو ميشــود، از صميم قلب خوشــحالم و به تو تبريك ميگويم. وراي ايــن ركورد داخلــي، آرزويم شكســتن ركورد بهتريــن گلزن ملي دنيا توســط يك ايراني اســت.» نكونــام هم البته به مهربانانهترين لحن ممكن، به نامه دوســتانه دايي پاسخ داده بود: «با 200 بازي ملي هم علي دايي نميشوم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.