هميشه مدعي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

ليگ برتر را بدون امير قلعهنويي نميتوان تصور كرد. مردي كه اگر چه سالهاست جام نبرده اما بايد اين واقعيت را پذيرفت كه قلعهنويي هميشــه ميتواند مدعي باشد و بودنش، به بازيهاي ليگ جذابيتي تازه ميبخشــد. مخصوصا حــاال كه او تقريبا با همه مربيان حاضر در ليگ برتر كري دارد. نه فقط با همتاهاي خــودش، كه تقابل او با هواداران خيلي تيمها و حتي بعضي از بازيكنان هم در نوع خودش جالب اســت. قلعهنويي كه با تيم پرمهره تراكتورســازي قهرماني ليگ شانزدهم را ماهها پيش از پايان فصل به پرســپوليس باخت، حاال ميخواهد ثابت كند كه چيزي كم از پروفسور كروات ندارد و رقابت پنهانش با عليرضا منصوريــان هم ديگر گفتن نــدارد. كال تقابلهاي قلعهنويي با تيمهايي كه مربيان پرسپوليســي يا استقاللي دارند، بيحاشيه نخواهد بود. مهمترين و جذابترين تقابل اين فصل را اما قطعا در بازي ذوبآهن و تراكتورســازي خواهيم ديد. جايي كه امير قلعهنويــي بايد بــا بازيكنان فصل پيش خــود و هواداراني كه هرگز خواهانش نبودند، روبهرو شــود. رويارويي او با هواداران استقالل، پرسپوليس و سپاهان هم اگر چه نه به اندازه ديدارش با تبريزيها اما در جاي خودش جذاب است. واقعيت اين است كه قلعهنويي تقريبا به صورت ســنتي، هميشــه در ليگ برتر مدعي بوده. هميشــه تيمش را در بين باالنشينها نگه ميدارد و اين يعني ورود يك مدعي ديگر به ليگي كه به نظر ميرسيد با سپاهان، پرسپوليس و استقالل، پرونده قهرماني خود را بسته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.