فوتباليست خوششانس

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

خوششانسترين فوتباليست را اگر بخواهي پيدا كني، ناخواسته ذهنت از پي ستارههايي ميرود كه آســمان فوتبال دنيا به نامشان روشن است. شــايد هم چهرههايي را به ياد بيــاوري كه اگر چه امــروز كنار گود نشســتهاند اما روزگاري به درخشش آنها در ميدان دلخوش بوديم. ميتوان باور نكرد اما خوششــانسترين فوتباليست دنيا ليوبوميــر فيصا اســت كه افتخاراتــش را كمتر بازيكني تجربه كرده است. مثال همين قهرماني در ليگهاي مختلف اروپايي در 9 فصل پياپي. موفقيتي كه هافبك صربستاني دربارهاش گفته: «هميشــه سعيام اين است كه با تمــام وجودم بازي كنم. خيلي تمرين ميكنم اما موفقيت تنها به يك بازيكن بســتگي ندارد.» آخرين تيمي كــه فيصا با آن جشــن قهرماني گرفت، بنفيكا بود. فيصا ســه ســال هم 2008( تــا )2011 جام قهرماني ليگ صربســتان را به همراه پارتيزان بلگراد باالي ســر برد. ســپس به يونــان رفت و در فصلهــاي 2011 تا 2013 با المپياكوس قهرماني را تجربه كرد. پس از آن به بنفيكا پيوست و از سال 2013 تا امروز، هر سال ليگ پرتغال را فتح كرده است. حال آنكه پيش از پيوستن به بنفيكا تنها 10 بازي براي المپياكوس انجام داده بود. در هشــت ســال اخير، فيصا هميشه طال گرفته اســت. او ابتدا در تيم هايــروك كوال، پا به توپ شد اما در 19 ســالگي به پارتيزان بلگراد، يكي از بزرگترين تيمهاي كشــورش- صربســتانپيوســت و توانست در اين تيم ســه قهرماني را تجربه كند. هر چنــد در آخرين فصل حضــورش، به خاطر آســيبديدگي تنها دو بازي انجــام داد. هافبك صربســتاني در ليگ يونان 15 بازي انجام داد و توانست دو سال پياپي جام قهرماني اين كشور را باالي سر ببرد. او سپس به پرتغال رفت. با اينكه بنفيكا براي جذب اين بازيكن 4/5 ميليون هزينه كرد اما فيصا بازيهاي چشمنوازي ارائه نداد؛ اگر چه بازيكن موثري بــود. فيصا 16 بازي در ليگ پرتغال انجام داد كه ســهم بنفيكا از اين بازيها 13 پيــروزي بود، اين تيم ســه بــار هم متوقف شد اما هرگز شكســت نخورد. ليوبومير فيصا در دومين فصل باز هم با آسيبديدگي روبهرو شد. 282 روز از ميادين دور بود و تنها در پنج بازي با پيراهن تيم پرتغالي به ميدان رفت. او در سومين فصل كه آســيبديدگيهاي كمتري داشت، 19 بازي براي بنفيكا در ليگ پرتغال انجام داد 17( پيروزي، يك تساوي و يك شكست) و در فصلي كه گذشت، 25 بار در ليگ پرتغال بازي كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.