حسادت صهيونيستها به فوتبال ايران

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

فوتبال ايران تازه به سطح اول آسيا نرسيده كه هيجان صعود دوباره به جام جهاني، از زندگي بيندازدش. نه كه هيجاني نباشد اما هر چه هست، از اثبات قدرت اول آسيا به ديگر تيمهاي قاره كهن ناشي ميشود. اينكــه كيروش و مردانش با دومين صعود پيايــي و البته مقتدرانه به جام جهاني ،2018 قدرت خود را دوباره به رخ كشــيدند و حســادت دشــمن هميشــگي ايران را برانگيختند. حسادتي كه بعد از پنجمين صعود ايران به جام جهاني، رژيم صهيونيستي آشكارا آن را به زبان آورد: «در حالي كه تيم فوتبال ما با ســه گل در خانه به آلباني ميبازد و شانسي براي صعود به جام جهاني ندارد، رقيب منطقهاي ما يعني ايران شرايط كامال متفاوتي دارد. آنها به جام جهاني صعود كردند و مردمشــان در خيابانها به جشن پرداختند. آنها در گروهشان بيشكست هستند و حتي يك گل هم دريافت نكردهاند تا همچنان يكي از قدرتهاي بزرگ آسيا باشند. تيمملي فوتبال ايران پيشتر هم در چهار دوره از جــام جهاني حاضر بوده و اكنون براي پنجمين بار در اين رقابتها حضور خواهد داشــت. اين موفقيت براي تيمملي فوتبال ايران كامال در تضاد با شرايط حاضر فوتبال ما است. شكست برابر آلباني باعث شد ديگر هيچ شانسي براي رسيدن ما به جام جهاني باقي نماند و از حاال بايد به فكر جام جهاني 2022 باشيم. همين باعث شد هواداران به شدت از عملكرد بازيكنان انتقاد و حتي آنها را هو كنند. اين بزرگترين اتفاق خجالتآور تاريخ فوتبال ما بود.» روزنامههاي رژيم صهيونيستي بعد از شكست تيمشان تيتر زده بودند: «خجالت بكشيد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.