حاال وقت تمديد است

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

مرد پرتغالي را بايد با همه اخالقهاي خاص و منطقهاي عجيبش پذيرفت. او كاري كرده است كارستان و تيمي ساخته كه ميتوان با كمترين استرس و نگراني به تماشــاي بازيهايش نشســت. تيمي بدون نشــيب و افتهاي ناگهاني و صاحب نظم و كالس. ايــن صعود مقتدرانه آن هم بهعنوان تيم اول گروه آن هم در شــرايطي كه هنــوز دو بازي ديگــر در مقدماتي جام جهاني در پيش اســت، جاي هيچ انتقادي از ســرمربي تيمملي باقي نميگذارد. صعود آسان به جام جهاني اما يــك جنبه منفي هم دارد و آن، افزايش ســطح توقعات از تيمملي در جام جهاني است. همان باليي كه بر سر تيم برانكو آمد و پس از صعود بيدردسر بــه جام جهاني ،2006 همه توقع بردن مكزيك و پرتغال و صعود به مرحله حذفي را داشــتند و وقتي اين اتفاق نيفتاد، غزل خداحافظي پروفســور را خواندنــد. امروز هم همه از صعود به يكهشــتم نهايي جام جهاني 2018 ميگويند. اتفاقي كه كمترين حاصل آن، پيشرفت چند پلهاي تيمملي است و البتــه ميدانيم خود كيروش آنقدر جاهطلب هســت كه صعود از مرحله گروهي جام جهاني را نشانه بگيرد اما مبادا ما به بيراهه برويم و مرد پرتغالي را بــه بهانه خطا رفتــن تيرش در جام جهاني- احتماال- از دســت بدهيم. فرامــوش نكنيم كــه 6 ماه بعد از جام جهاني، جام ملتها آغاز ميشــود و اين شــايد بهترين فرصت است براي فتح جام به دست تيمي كه با كارلوس كيروش، در شكســت دادن تيمهاي آســيايي خبره شــده و ميتواند يك قهرماني تاريخي را به فوتبال ايران هديه كند. به شــرط اينكه فارغ از نتايج تيمملي در جام جهاني پيشرو، قرارداد كارلوس كيروش را دستكم تا بعد از جام ملتهاي آسيا تمديد كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.