مرگ، پشت در خانه

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

جيمي دويل ميخواست قهرمان شود و با پاداش اين قهرماني، براي مادرش خانه بخرد. ضربه هوك چپ شوگر ري رابينسون اما مرگ او را رقم زد و اين رابينسون بود كه آن خانه را براي مادر جيمي خريد. جيمي دويل وقتي مجوز حضور در مســابقات مشتزني كاليفرنيا را از دست داد، در كليولند مسابقه ميداد و در سال 1974 ميالدي، براي قهرماني مسابقات ســبك وزن جهان با شوگر ري رابينسون روبهرو شد. آن مسابقه اما خيلي زود و با يك ضربه مهلك از سوي رابينسون به پايان رســيد. ضربه هوك چــپ او جيمي را نقش بر زمين كرد و او نه تنها تا 10 شــماره، بلكه ديگر هرگز از زمين برنخاســت. حتي آخرين تقالها براي زنده نگه داشــتن دويل در بيمارســتان سودي نداشت و او جان خود را از دست داد. 63 سال بعد، نويسنده داستان زندگــي جيمي گفت آن خانهاي را كه اين مشــتزن به مادرش قول داده بود، رابينسون با درآمد چهار مسابقه بعدي خود براي او خريد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.