خداحافظي؟

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

جدايي اميد ابراهيمي از اســتقالل مهمتريــن اتفاقي بود كه ما هم آن را درشــتتر از ديگر تيترهــا روي جلد برديــم. آن روزها كاوه رضايي به پرســپوليس نزديك شده و علي كريمي هم به يك قدمي ديناموزاگرب رســيده بود. مهدي طارمي به اميد لژيونر شدن حتي چك ســفيد امضاي هوادار متمول پرســپوليس را رد كرد و بدهي 800 ميليوني استقالل به سجاد شهباززاده و چرخش محمدحسين كنعانيزادگان به سمت آبيها هم ديگر خبرهاي مهم نقل و انتقاالت يك سال پيش بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.