چالشي به نام بارسا

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

به جز خط حمله بارســا، والورده ديگر خطوط اين تيم را هم بايد ترميم كند. ارنســتو والورده كه به تازگي هدايت تيم محبوب كاتاالنها را بر عهده گرفته، كار دشــواري در بارســا خواهد داشت كه اين موضوع را يك كاريكاتوريست بهانه كرده با هنرش نشــان دهد كه والورده در نقش يك مكانيك، كار دشــواري براي راه انداختن ماشين بارسلونا دارد. از ســه ماه پيش كه لوييــس انريكه خبر جدايياش را اعالم كرد، نام ارنســتو والــورده، رونالد كومان، خورخه سامپائولي، لوران بالن و حتي پيتزي را بهعنوان گزينههاي جانشيني او ميشــنيديم كه در نهايت قرعه به نام ارنستو والورده افتاد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.