حمايت نيمار و مسي از پناهجويان

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

با همكاري باشگاه بارسلونا و سازمان ملل، ليونل مسي و نيمار پويشي را براي حمايت از كودكان پناهجو راهاندازي كردند. اين ســتارههای برزيلي و آرژانتيني در واقع نخســتين فوتباليســتهايي بودند كه با انتشــار ويدئويي، حمايــت خود را از كودكان بيپناه ســوري اعالم كردند. در اين ويدئو ليونل مســي ميگويد: «خوشــحالم كه بخشي از ايــن برنامه مهم براي حمايت از پناهجوها هســتم و اميدوارم اين پويش باعث تغيير در شــرايط اين پناهجوها و زندگيهايشــان در دنيا شــود.» اين پويش «امضا كن و پاس بده» نام دارد و از فلســفه بازي بارسلونا الگو گرفته است. دنبال كنندگان اين پويش ميتوانند بــه صورت ديجيتالــي توپي را امضا كرده و براي دوســتان خود در شــبكههاي اجتماعي بفرســتند. با هر امضا بر توپها، هواداران نام خودشان را در پويشي كه سازمان ملل به راه انداخته و به كمك آن از دولتها ميخواهد شرايط زندگي امن و مناسبي را براي پناهجوها فراهم كنند، ثبت ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.