از جام جهاني به زندان

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

شور و شوق برزيليها در جام جهاني 2014 با سوت پايان اين رقابتها به آخر رسيد اما دردسرهاي آن ميزباني تازه شروع شده انگار. اين را زنداني شدن فرماندار پيشين ريو كه براي آمادهسازي جام جهاني به رشوه و اختالس روي آورده بود و حاال به همين دليل به 14 سال حبس محكوم شده، اعالم كرد. حبس 14 ســاله سرخيو كاربال حاصل اتهاماتي است كه در ارتباط با پروژههاي برزيل در ميزباني جام جهاني 2014 و همينطور المپيك 2016 ريو رخ داده و اين مقام دولتي را به اختالس در زمان بازسازي ورزشگاه ماراكانا براي فينال جام جهاني و مراسم افتتاحيه المپيك ريو متهم كردهاند. سرخيو كاربال 54 ســاله از 2007 تا 2014 فرماندار ريو و از ســال 2009 كه اين شــهر بهعنوان ميزبان المپيك 2016 انتخاب شــد، در جريان برنامههــاي ميزباني بود. كاربال عالوه بر 14 سال حبس به 813 هزار دالر جريمه نقدي هم محكوم شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.