فرار مالیاتي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

اعالم شده كه فرار مالياتي اخيرا به آقاي رونالدو هم ســرايت كرده و مشخص شده كه استاد هم اهل پيچاندن است! در مورد مسي، استاد رسما دايورت كرد روي پدر محترم و ايشان هم اعالم كرد كه بنده عجله داشــتم بروم دكتر، متوجه نشدم برگه مالياتي پشت و روست. فقط همــان طرف اول را پر كــردم! يعني هر چه بهانه بوده مســي و پــدر محترم قبال خرج كردهانــد. االن رونالدو مانــده و حوضش! البته بــا توجه به اينكه ايشــان تبليغ شــامپو دارند پيشنهاد ميكنيم به ســازمان ماليات بگويند : من شامپو زده بودم رفته بود توي چشمم نديدم فرم را چطوري پر كردم! لــوس بازيها را ميبينيد؟ خوشــبختانه ما در كشــورمان از اين مشــكالت نداريم. باشگاه به شيوههاي مرموزانه ماليات را ميدهد و خالص ! فكر كرديد الكي است كه بازيكن ما تمركز دارد ولي رونالدو و مســي همش در زمين كالفهاند و دارند با وكاليشان مشورت ميكنند؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.