الخور اسپانیا

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

استاد گرامي و معزز جناب آقاي سروش رفيعي! انتقال شــما به باشــگاه الخور اروپا را به شما و مدير برنامههاي محترم تبريك گفته براي شما در قاره سبز آرزوي موفقيت داريم. متاســفانه عــدهاي حســود كه چشــم ديدن موفقيتهاي شــما را ندارند، چو انداختهاند كه شــما به يك تيم قطري ملحق شدهاي ولي ما كه يادمان هست شــما روزي كه با پرسپوليس 6 ماهه بســتي اعالم كردي كه اين تيم را فقط براي پيوستن به يك تيم اروپايي ترك ميكني. الخور هم براي اروپاست ديگر! قطر كه تيم زياد اســت، هر وقت بخواهــي ميتواني بروي! قطعا تيمي مثل پرســپوليس را براي يك باشگاه در پيــت و گمنام قطري كه رها نكردهاي برادر! بيا مصاحبه كن روي نقشه شهر الخور در اسپانيا را نشان بده كه منتقدانت از اينكه باز هم عجوالنه قضاوت كردهاند، پشــيمان و شــرمنده شوند و متوجه گردند كه ســروش رفيعي ســرش برود قولش نميرود!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.