مرغ سرخ کرده

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

آقاي ميم ميم (اينكه ميم ميم كيست بين خودم و خودم بماند) ديشب در منزل افطار نكرده چرا كه ميخواهد روزه خود را امروز با اشــتهاي هر چــه تمامتر با مطلب بنده بــاز كند! يعني االن مطلب بنده را به شــكل مرغ ســرخ شــدهاي ميبيند كــه دارد در تحريريه براي خودش راه مــيرود! يعني دلمان خوش اســت داريم طنز مينويسيم. ميخواســتم درباره مالقات رييس جمهور و بازيكنان تيم ملي مطلب بنويســم كه منصرف شدم. در اين شبهاي عزيز براي اينكه بنده را نبرند و زنجير نكنند به ضريح كه شــفا بگيرم، دعا بفرمايد! نتيجه اخالقي : طنزيم ننويسيم بهتراست...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.