آخر هفته با واليبال

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

برنامههاي ورزشي امروز و فردا خالصه شده در ليگ جهاني واليبال. شــبكه ورزش بعد از اينكه ساعت 19:55 امروز بازي ايران و آمريكا را روي آنتن برد، ســاعت 22:55 لهستان- روسيه را پخش ميكند و جمعه هم دو مسابقه ديگر را. ساعت 19:40 ايتاليا- فرانسه و ساعت 22:40 بلژيك- كانادا.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.