وينگادا انتخاب مناسبي است

Iran Varzeshi - - آیا فریادهای کیروش را می شنوید؟ -

کارلــوس کیروش در گفتوگو با مجله «فور فــور تو» مالزي در حمایت از نلو وینگادا، ســرمربي جدید مالزي که در نخســتین بازي از مرحله انتخابي جام ملتهاي آسیا 2019 دو بر یک مغلوب لبنان شد، گفت: « مالزي کشوري است که ظرفیت باالیي در فوتبالش دارد. تا کنون چندین بار به مالزي آمدهام. فوتبال مالزي نیاز به یک تکان اساسي دارد و نلو وینگادا مناسب این کار است.» وینگادا دســتیار کارلوس کیروش در دو قهرماني تیم زیر 20 ســال پرتغال در مسابقات جام جهاني جوانان بود و براي مدت کوتاهي هم دستیار وي در تیم ملي ایران بود. کیروش در ادامه گفت: «اغلب با نلو صحبت ميکنــم و اطمینان دارم که او کارش را در تیم ملي مالزي به خوبــي انجام خواهد داد. او مربي با دانش و باتجربهاي است. وینگادا سخت در تالش است تا باعث پیشرفت تیم ملي مالزي شود و بازیکنانش هم از کار زیر نظر او لذت ميبرند. فوتبال مالزي نیاز به این دســت مربیان دارد که بتوانند از عهده شرایط موجود برآیند و در کنارش فدراسیون فوتبال این کشــور را براي آینده تغذیه کنند. اولین گام مالزي، مسابقات جام ملتهاي آسیا است و به وینگادا گفتم که تیمت باید ابتدا در منطقه خودش و سپس در آســیا خوب باشد و تنها پس از آن است که ميتواند به حضور در جام جهاني فکر کند. آینده این اســت.» کیروش با اشاره به اینکه رســانهها و هواداران مالزي باید نســبت به وینگادا صبور باشند و از او حمایت کنند، تأکید کرد: « نلو تازه چند روزي ميشود که کارش را با تیم ملي مالزي شــروع کرده و نیاز به زمان دارد. او مربي خیلــي خوبي در زمینه اضافه کردن بازیکنان جوان به تیمش اســت و با مربیان مالزیایي و کساني که درگیر فوتبال ملي هســتند، صحبت خواهد کرد. وینگادا تمامي بازیکنان را زیرنظر دارد و امیدوارم با تیم مالزي به موفقیت برسد. مالزي مربي خوبي انتخاب کرده اســت و اگر همه در کنار هم کار کنند، روزهاي خوبي در انتظار تیم ملي مالزي خواهد بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.